W dniach 20-22 grudnia 2019 w Parafii MB Królowej Polski w Krośnie – Polance i SP nr 7 w Krośnie, po raz pierwszy odbędą się warsztaty muzyki liturgicznej. Poprowadzą je Piotr Pałka i lokalni muzycy. Wszystkich miłośników muzyki zarówno profesjonalistów jak i amatorów, chórzystów i instrumentalistów, członków chórów, zespołów i schól parafialnych, a także tych, którzy choć kochają śpiewać nie mają okazji na co dzień służyć tym darem, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

Prowadzący warsztaty:

 Piotr Pałka ukończył w 1999 roku z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem  VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zajmując II miejsce. Pracuje jako dyrygent, m.in. Chóru Międzynarodowego, Chóru Muzyki Żydowskiej, Chóru Seminaryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Michalitów, Chóru ZPiT “Krakowiacy” i Scholi Braci Mniejszych Kapucynów. Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno-liturgiczne na terenie całej Polski jak również za granicą.

 

Wiktor Lorenc – Kompozytor muzyki liturgicznej, dyrygent i aranżer. Współpracuje z wieloma zespołami na południu Polski m. in. z chórem przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz Jezuickim Chórem Akademickim w Krakowie. Prowadził liczne warsztaty chóralne i wokalno-instrumentalne m. in. w Krakowie, Kopenhadze, Krośnie, Starej Wsi oraz Myczkowcach. Kształci się na Akademii muzycznej w Krakowie. Ukończył szkołę muzyczną II-go stopnia w Krośnie w klasie śpiewu solowego.

 

Mariola Rybczak – ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Krośnie. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Alana Urbanka) oraz Pozawydziałowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu w Akademii Muzycznej w Warszawie i Podyplomowe Studia Emisji Głosu pod kierunkiem prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.  Uczestniczyła wielokrotnie w seminariach dla dyrygentów chóralnych w Legnicy, Wrocławiu, Bydgoszczy, Krakowie, Łańcucie, Częstochowie i Rzeszowie. Od września 2004 r. pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.

 

Regulamin

 1. Do udziału w Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych serdecznie zapraszamy:
 • organistów, katechetów, siostry zakonne, osoby śpiewające, grające w scholach, chórach i innych zainteresowanych śpiewem
 1. Warsztaty będą prowadzone przez znanych muzyków: Piotra Pałkę, Wiktora Lorensa i Mariolę Rybczak
 2. Uczestnicy warsztatów, chórzyści i instrumentaliści, wezmą udział w zajęciach z emisji głosu, kształcenia słuchu muzycznego, dykcji, nauki pieśni liturgicznych.
 3. Zwieńczeniem warsztatów będzie uroczysta Eucharystia i krótki koncert po jej zakończeniu.
 4. Warsztaty są organizowane na terenie Parafii Krosno –Polanka. Spotkania uczestników odbywać się będą w SP nr 7 w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 9, 38-400 Krosno.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach liturgiczno – muzycznych jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia, które dostępne jest na stronie

http://polanka.przemyska.pl/ lub https://sp7krosno.edupage.org/

do dnia 15 grudnia 2019 r. na adres mailowy: socha.agnieszka@gazeta.pl

lub pocztą na adres organizatora: Szkoła podstawowa nr w Krośnie ul. Decowskiego 9. 38-400 Krosno z dopiskiem Warsztaty Muzyczne, lub osobiście najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.

 1. Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi 30 zł od osoby. Kwota obejmuje koszty prowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, serwisu kawowego i obiad w drugim dniu warsztatów.
 2. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć uwzględnionych w programie z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Misją naszych Warsztatów jest stworzenie niepowtarzalnego zespołu, by oddawać chwałę Bogu przez muzykę, w związku z czym niedopuszczalne jest podczas warsztatów wulgarne zachowanie czy przyjmowanie używek. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu regulaminu zostaną niezwłocznie wykluczone z warsztatów.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna dołączoną do zgłoszenia. Zał. 1
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów i organizatorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.
 6. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobami prowadzącymi warsztaty.
 7. Podczas mszy św. w niedzielę obowiązuje uczestników strój galowy (czarne odzienie wierzchnie i jasny szalik lub chusta) .
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione oraz za ewentualne zniszczenia rzeczy należących do uczestników.
 9. Uczestnicy zobowiązani są nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają podczas rejestracji. Do sal zajęciowych mogą wejść jedynie osoby posiadające identyfikator.
 10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników podczas trwania zajęć ujętych w programie. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników w czasie nie ujętym w programie zajęć (dojazd, nocleg).
 11. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację prób oraz finałowego występu i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację i publikowanie swojego wizerunku w mediach, mediach społecznościowych w celu dokumentacji i rejestracji przebiegu spotkania i koncertu.
 12. Uczestnicy korzystający z noclegu u rodzin zobowiązani są do kulturalnego zachowania się oraz pozostawienia porządku w miejscu noclegu.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2019 roku (od momentu rozpoczęcia zajęć) do dnia 22 grudnia 2019 roku (do momentu zakończenia zajęć).
 14. Zgłoszenie na warsztaty liturgiczno – muzyczne jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Dodatkowe pytania pod numer 509725468

Zał. 1

………………………………………..

(data i miejsce)

             ZGODA NA UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

(osoby niepełnoletniej)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo……………………………………..

w Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych, które odbędą sie w dniach

20-22.12.2019 w Krośnie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Warsztatów.

………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w SP nr 7 w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 9,  dzięki gościnności Dyrekcji oraz w kościele MB Królowej Polskie w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 2.

 

Zał. 2

 

Karta zapisu

na Warsztaty Muzyki Liturgicznej

organizowanym przez Rodzinne Muzykowanie  w dniach 20-22 grudnia 2019 r.

 

Imię Nazwisko ………………………………………………………………..

Adres zamieszkania……………………………………………………………

 1. tel. kontaktowy/email………………………………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Warsztatów.

……………………………..

( podpis uczestnika)

 

 

KOSZT WARSZTATÓW 30 ZŁ – zawiera m.in.: materiały nutowe, serwis kawowy, ciepły posiłek i opiekę merytoryczną.

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres email : socha.agnieszka@gazeta.pl  lub pocztą na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie ul.ks. Decowskiego 9, 38-400 Krosno z  dopiskiem Warsztaty Muzyczne, lub osobiście najpóźniej do 15 grudnia 2019 r.

 

Program Warsztatów Muzyki Liturgicznej

20.12.-22.12.2019 r.

( Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie)

 

Piątek ( 20 grudnia )

 

 17:00- 18:30 – powitanie uczestników, zawiązanie wspólnoty, rozdanie śpiewników i programów, rozśpiewanie i przydział do głosów ( aula )

 

18:30 -19:00-  kolacja ( świetlica)

 

19:30-20:45 – I część warsztatowa w głosach ( S-aula, A-002 T+B – 001)

 

20:50 -21:15 – przejście do kościoła i Apel Jasnogórski-zakończenie dnia

 

Sobota (21 grudnia )

 

 9:30- 11:30-  warsztaty ( próby w głosach)

 

11:30-12:00 – przerwa na kawę i herbatę

 

12:00 – Anioł Pański ( aula)

 

12:30-14:00 – warsztaty ( próba chóru w głosach)

 

14:00-15:00 – obiad i czas wolny

 

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  (kościół)

 

16:00-17:30-  próba w głosach

 

17:30-18:00 –przerwa

 

18:00-19:30 – próba całego chóru

 

20:00 – 21:30 – próba wokalno-instrumentalna zakończona Apelem Jasnogórskim (kościół)

 

Niedziela (22 grudnia )

 

 8:30 – 9:30 próba w głosach

 

10:00-11:00 – próba całego chóru

 

11:30 – Msza Święta i krótki koncert Warsztatowego Chóru