25 maja br. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Konferencji Episkopatu Polski w oparciu o to rozporządzenie wydała dekret w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Podajemy niektóre najbardziej istotne informacje w związku z funkcjonowaniem biura parafialnego (kancelarii parafialnej).

  1. Świadectwo chrztu dla osoby pełnoletniej może być wydane wyłącznie osobie, której akt dotyczy, w przypadku aktu chrztu dla osób małoletnich, taki dokument może być wydany ich rodzicom lub opiekunom prawnym.
  2. Inne osoby mogą otrzymać akt chrztu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę, której ten akt dotyczy.
  3. Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń.
  4. Zwyczajem wcześniejszym, zaświadczenia dla chrzestnych, wydaje się tylko osobie zainteresowanej.
  5. Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwa i kopie aktów zgonu, mogą by wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.
  6. Przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych w celach naukowych lub genealogicznych, wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub ordynariusza miejsca.